Solar-modellen
1:87 Modellering
Soldeersets
EDUNIKUM.DE - Der Neue Shop der SOL-EXPERT group

Algemene verkoopvoorwaarden

§ 1 Algemeen geldingsbereik

(1) De volgende algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen SOL-EXPERT - Christian Repky en de consumenten en ondernemers (navolgend "Koper" genoemd), die de goederen van SOL-EXPERT - Christian Repky via de onlineshop resp. via eBay kopen. Beslissend is de versie die geldig is op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.

(2) Consumenten in de zin van deze verkoopvoorwaarden zijn natuurlijke personen, die met SOL-EXPERT - Christian Repky een zakelijke relatie aangaan, zonder dat dit tot hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit gerekend kan worden. 
Ondernemers in de zin van deze verkoopvoorwaarden zijn natuurlijke en juridische personen of rechtsbevoegde personenvennootschappen, die in het kader van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit met SOL-EXPERT - Christian Repky een zakelijke relatie aangaan.

§ 2 Totstandkoming van een overeenkomst

(1) Totstandkoming van een overeenkomst bij artikelen, die in het kader van een veiling aangeboden worden

a) Door een artikel in de onlineshop resp. op de eBay-website aan te bieden geeft SOL-EXPERT - Christian Repky een bindend aanbod voor het tot stand komen van een overeenkomst aangaande dit artikel af. SOL-EXPERT - Christian Repky legt hierbij een startprijs en een termijn (duur van het aanbod) vast, waarbinnen het aanbod door het doen van een bod aangenomen kan worden. Bovendien legt SOL-EXPERT - Christian Repky bij veilingen, die van de optie "Minimum prijs" zijn voorzien, een voor de koper onzichtbare minimale prijs vast.

b) De koper neemt het aanbod aan door met behulp van de functie "Bieden" een bod te doen. Het bod vervalt, zodra een andere aanbieder binnen de termijn van het aanbod een hoger bod doet.

c) De overeenkomst tussen SOL-EXPERT - Christian Repky en de koper komt tot stand, als de koper na afloop van de veiling of bij een vroegtijdige beëindiging van het aanbod door SOL-EXPERT - Christian Repky de hoogstbiedende is, tenzij SOL-EXPERT - Christian Repky wettelijk gerechtigd was, het aanbod in te trekken en het uitgebrachte bod te schrappen. De overeenkomst komt echter bij veilingen, die van de optie "Minimum prijs" voorzien zijn, niet tot stand, als het bod van de koper de minimum prijs niet bereikt.

(2) Totstandkoming van een overeenkomst bij artikelen met een vaste prijs

a) Door een artikel op de eBay-website met de optie "Direct-Kopen" of "Direct+Nieuw" aan te bieden geeft SOL-EXPERT - Christian Repky een bindend aanbod voor het tot stand komen van een overeenkomst aangaande dit artikel af (aanbod met vaste prijs). SOL-EXPERT - Christian Repky legt hierbij een vaste prijs vast, waarbij het aanbod onafhankelijk van de afloop van de tijdsduur van het aanbod en zonder een veiling voor deze vaste prijs aanvaard kan worden. Bovendien kan bij de 1:87 modelbouw het aanbod met vaste prijs van de optie "Prijs voorstellen" worden voorzien.

b) De overeenkomst tussen SOL-EXPERT - Christian Repky en de koper komt tot stand, als de koper met behulp van de functie "Bieden" een bod ter hoogte van de vaste prijs uitbrengt.

c) Als de koper in het kader van de optie "Prijs voorstellen" een bod uitbrengt, dat lager is dan de vaste prijs, komt een overeenkomst tot stand, als 1:87 modelbouw het bod accepteert. Als SOL-EXPERT - Christian Repky een tegenbod doet, geldt het bod als afgewezen. In dit geval komt een overeenkomst tot stand, als de koper het tegenbod accepteert. Bod en tegenbod zijn bindend en blijven 48 uur geldig.

§ 3 Betaling, vervaldatum, gebreke van betaling

(1) De betaling van de goederen vindt plaats volgens de betalingsvoorwaarden van SOL-EXPERT - Christian Repky.

(2) De koopprijs dient onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst betaald te worden.

(3) Wanneer de koper in gebreke blijft met de betaling, dan is hij verantwoordelijk voor elk verzuim. Hij is bij verzuim in betaling ook verantwoordelijk voor toeval, tenzij de schade ook bij stipte betaling opgetreden zou zijn.

(4) Voor de koopprijs dient gedurende de periode van in gebreke blijven rente betaald te worden. De jaarlijkse rentevoet bedraagt vijf procentpunten boven de basisrentevoet. Bij rechtshandelingen, waar een consument niet bij betrokken is, bedraagt de rentevoet acht procentpunten boven de basisrente.

(5) Het recht op verdere schadevergoeding is niet uitgesloten.

§ 4 Levering, risico-overgang

(1) De levering vindt plaats, behoudens onze in de onlineshop resp. in het eBay-aanbod genoemde betalingsvoorwaarden, onmiddellijk na totstandkoming van de overeenkomst aan het door de koper meegedeelde adres.

(2) a) Risico-overgang, indien de koper consument is

Het risico van de toevallige ondergang en van de toevallige verslechtering van het gekochte product gaat met de overgave op de koper over.

b) Risico-overgang, indien de koper ondernemer is

Het risico van de toevallige ondergang en van de toevallige verslechtering van het gekochte product gaat op de koper over, zodra SOL-EXPERT - Christian Repky het gekochte aan de expediteur, de vervoerder of aan de persoon of instelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending, uitgeleverd heeft.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

Het gekochte product blijft tot de volledige betaling eigendom van SOL-EXPERT - Christian Repky. Vóór de eigendomsoverdracht is een verpanding, eigendomsoverdracht tot zekerheid, verwerking of omvorming zonder de uitdrukkelijke toestemming van SOL-EXPERT - Christian Repky niet toegestaan.


§ 6 Prijzen

De in het betreffende aanbod aangegeven prijs voor het gekochte product is de uiteindelijke prijs inclusief BTW en andere prijsbestanddelen. De prijs is exclusief de leverings- en verzendkosten, die evt. afzonderlijk kenbaar gemaakt worden.

§ 7 Annulering

(1) SOL-EXPERT - Christian Repky is gerechtigd de overeenkomst ook aangaande een openstaand deel van de levering of prestatie te annuleren, indien er verkeerde informatie over de kredietwaardigheid van de koper werd verstrekt of indien objectieve redenen aangaande de insolventie van de koper opgetreden zijn, bijvoorbeeld het openen van een insolventieprocedure inzake het vermogen van de koper of het afwijzen van een zulke procedure wegens gebrek aan kostendekkend vermogen. De koper wordt de mogelijkheid geboden om een voorschot te doen of een deugdelijke zekerheid te brengen.

(2) Onverminderd eventuele eisen tot schadevergoeding dienen in geval van gedeeltelijke annulering reeds geleverde dienstverleningen volgens de overeenkomst afgerekend en betaald te worden.

§ 8 Garantie

(1) Garantie voor de consumenten

a) SOL-EXPERT - Christian Repky verleent garantie voor het feit dat het gekochte product bij de overdracht vrij van gebreken is. Indien binnen zes maanden na de overdracht van het gekochte product een defect vastgesteld wordt, dan wordt aangenomen dat dit defect reeds bij de overdracht bestond, tenzij zulks onverenigbaar is met de aard van het gekochte product of van het defect. Indien het defect pas na verloop van zes maanden optreedt, moet de koper bewijzen dat het defect reeds bij de overdracht van het gekochte product bestond.

b) Als het gekochte product bij de overdracht een defect vertoont, heeft de koper de keuze of de nakoming van de garantie moet plaatsvinden door reparatie of door vervanging van het gekochte product. SOL-EXPERT - Christian Repky is gerechtigd de aard van de gekozen nakoming te weigeren, indien deze alleen mogelijk is met onredelijk hoge kosten en indien de andere aard van de nakoming geen aanzienlijke nadelen voor de koper tot gevolg heeft.

c) Indien de nakoming van de garantie mislukt, kan de koper steeds naar keuze een verlaging van de koopsom (korting) eisen of de overeenkomst annuleren (annulering) en schadevergoeding eisen. Bij geringe gebreken heeft de koper niet het recht om de koopovereenkomst te annuleren.

d) De garantieclaims die de koper wegens gebreken kan indienen, vervallen na twee jaar; bij de verkoop van gebruikte producten na één jaar.

(2) Garantie voor ondernemers

a) Indien de koop voor SOL-EXPERT - Christian Repky en de koper een handelstransactie is, dient de koper de geleverde goederen onmiddellijk op afwijkingen in kwaliteit en hoeveelheid te controleren en vastgestelde zichtbare gebreken binnen een week na ontvangst van de goederen schriftelijk aan SOL-EXPERT - Christian Repky mee te delen; anders is de aanspraak op garantie uitgesloten. Verborgen gebreken dienen binnen een week na de ontdekking ervan schriftelijk aan SOL-EXPERT - Christian Repky meegedeeld te worden. Tijdige verzending is voldoende om aan de termijn te voldoen. De koper draagt in dit geval de volledige bewijslast voor alle aanspraakvoorwaarden, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van de vaststelling van het gebrek en voor de tijdigheid van de reclamatie.

b) Bij gebreken levert SOL-EXPERT - Christian Repky naar eigen goeddunken garantie door reparatie of vervanging.

c) De garantieclaims die de koper wegens gebreken kan indienen, vervallen na één jaar.

(3) Indien SOL-EXPERT - Christian Repky in het kader van de nakoming van de garantie een foutloos product levert, kan SOL-EXPERT - Christian Repky van de koper eisen dat hij het defecte product retourneert.

(4) Schade die de koper bij de opstelling, aansluiting, bediening of opslag heeft veroorzaakt door ondeskundige maatregelen of maatregelen die in strijd zijn met de overeenkomst, vormen geen reden tot het indienen van een garantieclaim jegens SOL-EXPERT - Christian Repky.

§ 9 Beperking van aansprakelijkheid

(1) Voor andere schade als schade die door verwonding van leven, lichaam en gezondheid is ontstaan, is SOL-EXPERT - Christian Repky alleen aansprakelijk, voor zover deze schade te wijten is aan opzettelijk of grof nalatig handelen of aan een verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting door SOL-EXPERT - Christian Repky of diens plaatsvervanger. Wezenlijk voor de overeenkomst is een plicht, die absoluut nagekomen moet worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en waarop de koper regelmatig mag vertrouwen dat deze nageleefd wordt. Een verdergaande aansprakelijkheid voor schadevergoeding is uitgesloten. Aanspraken baserend op een door SOL-EXPERT - Christian Repky verleende garantie voor de hoedanigheid van het gekochte product en op de productaansprakelijkheidswet blijven hierdoor onaangetast.

(2) Volgens de huidige stand van de techniek kan niet worden gegarandeerd dat de datacommunicatie via internet foutloos en/of altijd beschikbaar is. Wij kunnen daarom niet garanderen dat ons assortiment in de online shop resp. op eBay steeds beschikbaar is.

§ 10 Rechtskeuze, bevoegde rechtbank

(1) Alle geschillen voortvloeiende uit deze rechtsbetrekking zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Bij consumenten geldt deze rechtskeuze slechts in zoverre, als de consument niet de bescherming verliest welke hij geniet door dwingende bepalingen van het recht van de staat, waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft. De gelding van het UN-kooprecht is uitgesloten.

(2) Indien de koper een handelaar, juridisch persoon van publiek recht of van publiek rechterlijk bijzonder vermogen is, zal voor alle geschillen die uit deze overeenkomst resulteren, uitsluitend de rechtbank van de plaats waar SOL-EXPERT - Christian Repky zijn zetel heeft, bevoegd zijn. Hetzelfde geldt, als de koper geen algemene, bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als zijn woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend zijn op het tijdstip dat de klacht wordt ingediend.

§ 11 Salvatorische clausule

Indien een bepaling van deze AVV ongeldig of niet afdwingbaar is of wordt, dan blijven de overige bepalingen van deze AVV hierdoor onaangetast, behalve wanneer een van de partijen door het wegvallen van individuele clausules een zodanig onaanvaardbaar nadeel zou ondervinden dat niet meer van deze partij gevergd kan worden dat ze aan de overeenkomst vasthoudt.

Einde van de Algemene Verkoopvoorwaarden